038-453 25 35

Huisvestingsadvies

Doelmatig en doelgericht sturen op het onderhoud van uw huisvesting?
Dan is inzicht in de staat van onderhoud van het gebouw en de gebouwinstallaties noodzakelijk.

Daarnaast wilt u weten welke kosten u moet maken om het in de gewenste staat te brengen en te behouden. Wij beschikken over vastgoedinspecteurs die conditiemetingen uitvoeren volgens de NEN 2767. Door deze objectieve en uniforme methodiek verkrijgt u inzicht in de kwaliteit van het onderhoud en de kosten. De uit te voeren werkzaamheden en kosten worden over meerdere jaren in beeld gebracht.
Uit de data die gegenereerd wordt door uitvoeren van de NEN 2767 inspecties filteren wij managementinformatie die u inzicht geven in de verschillende kostensoorten. Hiermee kunt u mede sturing geven aan uw onderhoudsactiviteiten.

Een gebouw in stand houden vraagt om specialistische kennis en vaardigheden om de gebruikswaarde vooral in de toekomst te waarborgen.

Vastgoed en OnderhoudElke organisatie heeft te maken met onderhoud en het reserveren van gelden voor zijn/haar huisvesting. Een gebouw in stand houden vraagt om specialistische kennis en vaardigheden. Het doel is de gebruikswaarde in de toekomst te waarborgen. Voor het opstellen van een sluitende exploitatie en het borgen van de waarde van een gebouw, is inzicht in de kosten op de korte en lange termijn essentieel. Concrete planning van het onderhoud is onontbeerlijk om de kosten te beheersen en bewuste keuzes te kunnen maken en dus geld te besparen.
De betrokken deskundigen van AlpaConsultancy vastgoed en onderhoud beschikken over deze kennis en ervaring en kunnen voor de lange termijn een huisvestingsplan opstellen. Met onze onderhoudsplannen bent u niet alleen in staat de kosten te beheersen, maar zelfs te reduceren, ongeacht het door u geselecteerde softwarepakket. AlphaConsultancy adviseert u in het onderhoudsmanagement, verzorgt meerjaren onderhoudsplannen en draagt zorg voor de begeleiding van onderhoudswerkzaamheden en technisch beheer.

Het onderhoudsproces kent een aantal stappen:

Strategisch Wat is het doel dat u nastreeft met uw onroerend goed? Welke uitstraling moet het gebouw hebben? Welke onderhoudskwaliteit streeft u na? Werkt u wel of niet met een onderhoudsorganisatie? Enzovoorts. Het opstellen van een onderhoudsplan is essentieel. In deze fase wordt met u de afweging gemaakt voor de verplichte onderhoudsactiviteiten die o.a. vanuit wet- en regelgeving vereist zijn. Daanaast kijken we naar uw wensen/eisen, c.q. die van de gebruiker van het pand. De aspecten die van invloed zijn op de onderhoudskosten worden specifiek voor uw organisatie in kaart gebracht. (maatwerk)
Binnen het onderhoudsbeleid vallen ook Inventarisaties, Quick scans, Exploitatieberekeningen van onroerend goed en Planbeoordelingen waarin risico’s op het gebied van onderhoud worden geïnventariseerd.

Tactisch Wanneer het onderhoudsbeleid is vastgesteld kunnen vervolgstappen worden genomen, zoals het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen. Via inspecties wordt zowel voor bestaande als nieuwe gebouwen de onderhoudsbehoefte in kaart gebracht. Met behulp van de conditiemeting (conform NEN 2767) wordt vervolgens de technische staat van het gebouw in beeld gebracht. De resultaten van de inspectie en de inventarisatie vormen de uitgangspunten voor het meerjarenonderhoudsplan. Vanuit dit plan kunnen lange termijn gegevens over onderhoudsbedragen maar ook jaarplannen voor de uitvoering gegenereerd worden. Uit de meerjarenonderhoudsplannen worden taakstellende jaarbegrotingen gegenereerd. Deze worden periodiek geactualiseerd om het plan accuraat te houden.

Operationeel Vanuit het jaarplan zullen de onderhoudsactiviteiten voor uw organisatie aanbesteed worden om de optimale prijs/kwaliteit te bewerkstelligen. Onder onze aansturing en toezicht worden de werkzaamheden uitgevoerd. Het beheer van uw huisvesting is bij AlphaConsultancy in vertrouwde handen.

Huisvestingsadvies

Doelmatig en doelgericht sturen op het onderhoud van uw huisvesting? Dan is inzicht in de staat van onderhoud van het gebouw en de gebouw installaties noodzakelijk. Een gebouw in stand houden vraagt om specialistische kennis en vaardigheden om de gebruikswaarde vooral in de toekomst te waarborgen. Lees verder

Huisvestingsadvies

MJOP Dingstede Meppel

Voor CSG Dingstede te Meppel wordt een schouw uitgevoerd en een Meerjarenonderhoudsplan uitgewerkt. Dit gebeurt zowel bouwkundig als installatietechnisch.

Een grote uitdaging voor scholen is zich constant bewust te zijn van het op termijn kunnen bieden van de juiste huisvesting voor het onderwijs. Vanuit overwegingen die CSG Dingstede uit Meppel te maken heeft, ontstaan een aantal vragen. Met oog op de te verwachten exploitatielasten voor de komende 15 tot 25 jaar, hebben we de opdracht gekregen een schouw uit te voeren en een Meerjarenonderhoudsplan uit te werken. (MJOP)

open

Huisvestingsadvies

ICSadviseurs Zwolle – Gemeente Westerwolde – Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Samen met ICSadviseurs Zwolle, is een Integraal Huisvestingsplan opgesteld voor de Gemeente Westerwolde. 20 schoolgebouwen zijn hierbij geschouwd en beoordeeld.

Op verzoek van de Gemeente Westerwolde is een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. Het betreft een samenwerking met ICSadviseurs uit Zwolle. AlphaConsultancy heeft voor de 20 schoolgebouwen een conditiemeting uitgevoerd conform de NEN 2767. Daarnaast zijn de aspecten Binnenklimaat, Duurzaamheid en Indeling/Functionaliteit beoordeeld. De resultaten zijn uitgewerkt in O-Prognose.

open

Huisvestingsadvies

Westfries Gasthuis – Conditiemeting / MJOP

Weer grip krijgen op de onderhoudsreserveringen, en de jaarlijks uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Dat is de behoefte van het Westfries Gasthuis te Hoorn.

Weer grip krijgen op de onderhoudsreserveringen, en de jaarlijks uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Dat is de behoefte van het Westfries Gasthuis te Hoorn.

Voor een objectieve beoordeling van de onderhoudsstatus is een conditiemeting conform de NEN2767 gewenst. Daarnaast dient een eerste opstap gemaakt te worden naar actualisatie van de meerjarenonderhoudsraming, ook wel MJOP of MJOB genaamd.

open

Huisvestingsadvies

Scholen diervriendelijk renoveren

In Nederland is een grote renovatieslag aan de gang om gebouwen energiezuinig te maken, waaronder scholen. Dit vormt een bedreiging voor een aantal diersoorten.

In Nederland is een grote renovatieslag aan de gang om gebouwen energiezuinig te maken, waaronder scholen. Dit vormt een bedreiging voor een aantal diersoorten, waaronder de Huismus, de Gierzwaluw en diverse vleermuissoorten. Deze soorten zijn daarom bij de wet beschermd. Om een duurzaam voortbestaan voor deze soorten te kunnen garanderen is het verstandig om bij ingrepen in de bebouwde omgeving op tijd te inventariseren.

open

Bouwmanagement

Bouwbedrijf Salverda / Salland Wonen – Ketensamenwerking

Vanuit het principe van ketensamenwerking gebruikt Salland Wonen uit Raalte de komende jaren de integrale adviesdiensten van AlphaConsultancy.

Voor de komende jaren wil Salland Wonen uit Raalte haar renovatieprojecten laten realiseren volgens het principe van ketensamenwerking.

Als geselecteerde ketenpartner brengt AlphaConsultancy haar expertise in. Integrale dienstverlening is hierbij het kernbegrip. Ondersteuning op het gebied van energetica, brandveiligheid, bouwfysica, Politiekeurmerk Veilig Wonen en ventilatieberekeningen.

open

Huisvestingsadvies

ICSadviseurs – Kostenraming

Mooie samenwerking tussen AlphaConsultancy en strategische partner ICSadviseurs bij ondersteuning van onderwijsorganisatie O2G2 uit Groningen.

Mooie samenwerking tussen AlphaConsultancy en strategische partner ICSadviseurs bij ondersteuning van onderwijsorganisatie O2G2 uit Groningen.

ICSadviseurs uit Zwolle heeft scenario-onderzoek uitgevoerd voor 2 schoolgebouwen. Het aandeel van AlphaConsultancy is het uitvoeren van een technische schouw, met het uitwerken van een kostenraming per gebouw, op basis van uitgewerkte schetsen met aanvullende opmerkingen.

open

Huisvestingsadvies

Da Vinci college - Omo Roosendaal Exploitatiescan huisvesting

Exploitatiescan huisvesting voor het nieuw te realiseren onderwijsgebouw voor het Da Vinci college te Roosendaal.

OMO is voor een schoollocatie in Roosendaal bezig met nieuwe huisvesting. De ontwikkeling hiervan bevindt zich in de fase tussen Definitief Ontwerp (DO) en bestek. Het realiseren van nieuwe huisvesting vraagt een initiële investering, maar belangrijker dan deze eenmalige investering is de exploitatie de 40 jaar daarna.

open

Huisvestingsadvies

St. Huisvesting Brede school Zuidhorn

Voorafgaand aan de realisatie van de Brede school Zuidhorn, wil men inzicht in de exploitatielasten.

Voorafgaand aan de realisatie van de Brede school Zuidhorn, wil men inzicht in de exploitatielasten. Om inzicht te krijgen in de exploitatielasten van het nieuwe schoolgebouw, is een meer jaren onderhoudsraming opgesteld. Bijzonder hierbij is dat op het moment van uitwerken, er nog volop keuzes gemaakt dienden te worden t.a.v. materiaalgebruik.

open
ontwerp en realisatie the webhouse | Privacy verklaring